Obchodní podmínky

Název společnosti: Bc. Marcela Kroupová

IČO: 88777839

Sídlo:  Seletice 38, 440 01  POSTOLOPRTY

Společnost zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Louny.

(dále jen „Poskytovatelka“)

1. Úvodní stanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.krotitelkankladu.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatelky“)

Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a jejím zákazníkem vzniká podpisem smlouvy, nebo akceptací objednávky zaslané mailem či jinou virtuální cestou, nebo telefonicky.

Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky. Také výhrada se vztahuje také např. na časové kapacity Poskytovatelky

Smlouva o mlčenlivosti a smlouva o dílo (dále jen smlouva) mezi poskytovatelkou a jejím zákazníkem je možné podepsat elektronicky, nebo zaslat podepsanou a scan mailem. Poskytovatel může požadovat zaslat i podepsané originály.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

V případě, uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí nakoupit produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele

V případě, neuvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné. 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 – Služby

Služby a produkty, které poskytuji jsou na webovém rozhraní. V případě individuálních přání se domluvíme konkrétně a bude součástí smlouvy, dodatku ke smlouvě, či písemným stvrzením.

2.2 – Platby za služby

Služby jsou hrazeny formou předplatného, podle toho, který balíček si zvolíte. Platby probíhají převodem na účet na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je 7 dní. Pokud se nedomluvíme jinak. 

Pokud zvolíte formu hodinovky. Je fakturace vystavena vždy po 4 hodinách, pokud se nedomluvíme jinak.

Pokud nedojde k uhrazení faktury, není možné ze strany Poskytovatelky nadále pokračovat v zadaných službách.

2.3 – Vrácení peněz a odstoupení od smlouvy

Pokud si objednáte balíček služeb, vyhrazuji si tuto časovou kapacitu pro Vás ovlivňuje, kolik mohu potvrdit hodin svým klientům. Z tohoto důvodu nenabízím vrácení peněz. Pokud si nejste jisti, zda budete spokojeni s mými službami, objednejte si malý balíček na otestování spolupráce.

Balíček hodin má expiraci 3 měsíce do objednávky, pokud se nedomluvíme jinak. Za nevyužité hodiny není možné vrácení peněz. 

V případě, že jsme spolu ještě neměli úvodní hovor, máte právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail krotitelkanakladu@gmail.com .V případě, že jste již uhradil kupní cenu, bude Vám vrácena do 14 dnů na bankovní účet, který uvedete v emailu odstoupení od smlouvy. 

V případě, že již proběhl úvodní hovor, další kroky nebyly ještě provedeny a Vy jste si spolupráci rozmyslel/a, bude Vám účtován pouze úvodní hovor, dle časové délky a hodinového ceníku. I v tomto případě, je potřeba oznámení na email se žádosti o stornování objednávky.

2.4 – Rušení online schůzek

Pokud jsme domluveni na určitou hodinu, mám na Vás čas rezervovaný. Rozumím, že v této době je to velmi složité. Pokud to nenaruší výrazně můj harmonogram, nebudu odečítat daný čas z předplacených služeb. Prosím rušte rezervaci nejpozději 24 hodin předem. V případě neodkladných událostí, určitě dejte vědět kdykoliv smskou. 

2.5 – Odstoupení od smlouvy

Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

3. Cena a platební podmínky

Daňový doklad – fakturu Poskytovatelka vystaví po obdržení podepsané smlouvy. Daňový doklad se zasílá elektronickou podobou do mailu.

4. Dodací podmínky

Dodací podmínky jsou individuální dle služby. Termíny jsou buď ukotveny ve smlouvě, nebo se řeší na pravidelných schůzkách. 

5. Reklamační podmínky

V případě nespokojenosti, bude Vaše stížnost posuzovaná individuálně, na základě Vámi poskytnutých podkladů. Na odpověď si vyhrazuji právo 30 dnů.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: krotitelkanakladu@gmail.com

6 Závěrečná ustanovení

Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 9. 2021