Finanční toky pod kontrolou

Obchodní podmínky

Název společnosti: Bc. Marcela Kroupová

IČO: 88777839

Sídlo:  Seletice 38, 440 01  POSTOLOPRTY

Společnost zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Louny.

(dále jen „Poskytovatelka“)

1. Úvodní stanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.krotitelkanakladu.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatelky“)

Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a jejím zákazníkem vzniká podpisem smlouvy, nebo akceptací objednávky zaslané mailem či jinou virtuální cestou, nebo telefonicky.

Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky. Také výhrada se vztahuje také např. na časové kapacity Poskytovatelky

Smlouva o mlčenlivosti nebo objednávku mezi poskytovatelkou a jejím zákazníkem je možné podepsat elektronicky, nebo zaslat podepsanou a scan mailem. Poskytovatel může požadovat zaslat i podepsané originály.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.  

Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné. 

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 – Služby

Služby a produkty, které poskytuji jsou na webovém rozhraní. V případě individuálních přání se domluvíme konkrétně a bude součástí smlouvy, dodatku ke smlouvě, či písemným stvrzením.

 

2.2 – Platby za služby

Služby jsou hrazeny formou předplatného, tzn. vždy před konzultací, nebo před měsíčním reportingem.  Platby probíhají převodem na účet na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je 7 dní. Pokud se nedomluvíme jinak. 

Pokud nedojde k uhrazení faktury, není možné ze strany Poskytovatelky nadále pokračovat v zadaných službách.

 

2.3 – Vrácení peněz a odstoupení od smlouvy

Pokud si objednáte službu, vyhrazuji si tuto časovou kapacitu pro Vás ovlivňuje, kolik mohu potvrdit hodin svým klientům. Z tohoto důvodu nenabízím vrácení peněz. Služba 1. krok k finančnímu zdraví Vám pomůže ujistit se, zda budete spokojeni s mými službami.

Služba má expiraci 3 měsíce od fakturace, pokud se nedomluvíme jinak. Za nevyužité hodiny není možné vrácení peněz. 

 

2.4 – Rušení online schůzek

Pokud jsme domluveni na určitou hodinu, mám na Vás čas rezervovaný. Prosím rušte rezervaci nejpozději 24 hodin předem. V případě neodkladných událostí, určitě dejte vědět kdykoliv smskou. 

V případě dlouhodobé spolupráce je takto domluvenou schůzku možné zrušit bezplatně 1 termín 1x za 3 měsíce.

 

2.5 – Odstoupení od smlouvy

Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi emailem.

 

2.6 – Povinnost objednatele

Objednatel se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelkou a poskytovat podklady pro reporting a konzultace.

Objednatel se zavazuje vždy zaslat podklady pro konzultaci nejpozději týden před sjednaným termínem písemně mailem, pokud jsou Poskytovatelem vyžádány mailem či na konzultaci.

 

3. Cena a platební podmínky

Daňový doklad – fakturu Poskytovatelka vystaví po obdržení podepsané smlouvy či odsouhlasené objednávky. Daňový doklad se zasílá elektronickou podobou do mailu.

 

4. Dodací podmínky

Dodací podmínky jsou individuální dle služby. Termíny se řeší na pravidelných schůzkách. 

 

5. Reklamační podmínky

V případě nespokojenosti, bude Vaše stížnost posuzovaná individuálně, na základě Vámi poskytnutých podkladů. Na odpověď si vyhrazuji právo 30 dnů.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: krotitelkanakladu@gmail.com

 

6 Závěrečná ustanovení

Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   

Pokud mezi stranami dojde ke spotřebitelskému sporu, má objednatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je ČOI. Veškeré podrobnosti k takovému řešení najdete na jejich webových stránkách.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 21. 10. 2022.